Danıştay’ın E-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesine İlişkin Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu Yönündeki Kararının Sonuçları

Danıştay’ın E-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesine İlişkin Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Hukuka Aykırı Olduğu Yönündeki Kararının Sonuçları

Danıştay 9. Dairesinin 13.05.2020 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Esas:2017/3886 ve Karar:2019/7414 sayılı Kararı”nda, e-fatura düzenlemesi gerektiği durumda kağıt fatura düzenleyen mükellefe Vergi Usul Kanunu’nun 353/1 maddesi uyarınca fiilen mevcut olan faturaların hiç düzenlenmediği kabul edilerek kesilen özel usulsüzlük cezası;

  • Bu cezanın, vergiyi doğuran olayın belge düzenlemeyerek kayıt dışı bırakıldığının tespiti halinde kesilebileceği,
  • Kâğıt olsa dahi fatura düzenlendiği durumda işlemin kayıt altına alındığı ve cezaya dayanak alınan “e-fatura düzenlenmemesi” fiilinin kanunda düzenlenen tipiklikte gerçekleşmediği,
  • Dolayısıyla, vergi ve cezaların kanuniliğe ilişkin anayasal ilkeler bazında kıyas ve varsayıma dayalı olarak ceza kesilmesinin mümkün olmadığı, gerekçeleriyle hukuka aykırı bulunmuş ve daha önce verilen Vergi Mahkemesi kararı kanun yararına bozulmuştur.

Bununla birlikte, dava konusu olan özel usulsüzlük cezasına ilişkin yasal düzenlemede (Vergi Usul Kanunu’nun 353/1. maddesi) 27.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 Sayılı Kanun ile değişikliğe gidilerek elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken fatura ve diğer belgelerin Maliye Bakanlığınca belirlenen zorunlu haller hariç olmak üzere kâğıt olarak düzenlenmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesileceği hükme bağlanmıştır.

Bu değişiklikle birlikte, vergi cezası uygulamasında ceza hukuku ilkeleri bakımından gereken kanunilik ve tipiklik (işlenmiş bulunan bir fiilin vergi kanununda düzenlenen ceza hükümlerindeki suç tanımına birebir uygun olması) ilkeleri sağlanmış olduğundan düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27.03.2018 tarihi itibariyle elektronik ortamda düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt ortamında düzenlemesi halinde, düzenleyenler hakkında özel usulsüzlük cezası kesilmesinin hukuka uygunluğu konusunda tereddüt kalmamıştır.

Sonuç olarak, işbu Karar ve yasal düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, elektronik olarak düzenlenmesi gerekirken ilgili belgeyi kâğıt olarak düzenleyenler hakkında özel usulsüzlük cezası kesilmesinin;

  • 27.03.2018 tarihine kadar olanlar bakımından hukuka uygun olmayacağı,
  • Bu tarih sonrasındakiler bakımından hukuka uygun olacağı

anlaşılmaktadır.

Saygılarımızla.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir