Pratik Bilgiler


BAĞIMSIZ DENETİM PRATİK BİLGİLER
Bagimsiz-Denetim-Yaptirma-Zorunlulugu-ve-Belirlenen-Yeni-Hadler-2

2021 YILI VERGİ MUHASEBE PRATİK BİLGİLER

Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı (Amortisman Sınırı)

2021 yılı için geçerli kabul edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir. Amortisman Sınırı KDV Hariç tutarlar dikkate alınarak uygulanmaktadır.

Fiş Düzenleme Sınırı

2021 Yılı Ödeme Kaydedici Cihazlardan en fazla fiş Düzenleme Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir.

Binek Otomobilleriyle İlgili Aktifleştirme , Amortisman ve Kira Gideri Yazma Sınırı

2021 Yılı için kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin gider yazılabilecek aylık kira bedeli tutarı 6.000 TL olarak belirlenmiştir.

2021 Yılından itibaren uygulanacak Binek Otomobili alımında ÖTV ve KDV tutarının aktifleştirilmesi veya gider yazılması durumlarında dikkate alınacak tutarlar aşağıdaki tablodaki gibidir.

Açıklama 2021 Yılı Tutarları
Binek Otomobili alımında doğrudan Gider olarak indirim konusu yapılabilecek ÖTV ve KDV’nin toplam tutarı 150.000 TL
Binek otomobillerde amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; ÖTV ve KDV hariç 170.000 TL
ÖTV ve KDV’nin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000 TL

İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinden Yapılan Satış Hasılatı İstisnası Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca, ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar için 2021 Yılı için satış hasılatı istisnası tutarı 240.000 TL‘dir.

SGK Prime Esas Kazanç Tavan ve Taban Ücretleri

2021 Yılı SGK’ya ödenecek Prime esas kazanç Tavanı: 26.831,40 TL, Tabanı ise : 3.577,50 TL‘dir.

SGK Aylık Kazanç Alt Sınırı 3.577,50 TL
SGK Aylık Kazanç Üst Sınırı 26.831,40 TL
SGK Günlük Kazanç Alt Sınırı 119,25 TL
SGK Günlük Kazanç Üst Sınırı 894,38 TL

5510 Sayılı Yasanın 5/g Kapsamındaki Sigortalıların SGK Prime Esas Kazanç Tutarları

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için Prime esas kazanç Tavanı: 10.732,50 TL, Tabanı ise : 3.577,50 TL‘dir.

SGK Aylık Kazanç Alt Sınırı 3.577,50 TL
SGK Aylık Kazanç Üst Sınırı 10.732,50 TL
SGK Günlük Kazanç Alt Sınırı 119,25 TL
SGK Günlük Kazanç Üst Sınırı 375,75 TL

Kıdem Tazminatı Tavanı

2021 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarı: 8.651,62 TL

Sakatlık İndirimi

Sakatlık İndirimi 3 derecede belirlenir. İlgili kanun hükümleri gereği çalışma kabiliyetinin asgari %80’ını kaybetmiş kişiler 1.Derece Sakat, %60’ını kaybetmiş kişiler 2.Derece Sakat, %40’ını kaybetmiş kişiler ise 3.Derece Sakat olarak değerlendirilmektedir. 2021 yılı tutarları;

–     Birinci Derece Sakatlıklar İçin: 1.500,00 TL
–        İkinci Derece Sakatlıklar İçin:   860,00 TL
–        Üçüncü Derece Sakatlıklar İçin:   380,00 TL

Vergiden İstisna Yemek Bedeli

Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan Vergiden istisna Yemek Bedeli 2021 yılı için: 25,00 TL’dir (KDV Hariç). 2021 yılında 25,00 TL’nin üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu istisnayı tutarını aşan kısım üzerinden vergi hesaplanmalıdır.

Vergiden İstisna Ulaşım Bedeli

2021 yılı için İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için yapılan nakit ödemenin Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan vergiden istisna tutarı 13,00 TL’dir (KDV Hariç).

2021 yılında 13,00 TL’nin üzerinde yol parası ödemesi yapılması halinde bu istisnayı tutarını aşan kısım üzerinden vergi hesaplanmalıdır.

Gelir Vergisi Dilimleri

Gelir Vergisi Kanunun 103. madde düzenlenen Gelir Vergisi tarifesi 2021 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
2021 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi Vergi oranı
24.000 TL’ye kadar %15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası %20
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası %27
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası %35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası %40

2021 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi Vergi oranı
24.000 TL’ye kadar %15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası %20
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL %27
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL %35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL %40

Asgari Geçim İndirimi

2021 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki gibidir. Buna göre yapılacak hesaplamada, en düşük agi tutarı 268,31 TL, en yüksek agi tutarı 456,13 TL‘dir.

Medeni Durum Aylık Tutar
Bekar 268,31 TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,56 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,81 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasına İlişkin Tutar

2021 yılında elde edilecek mesken kira gelirleri için uygulanacak istisna tutarı 7.000,- TL’ dir.

Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80’inci maddesinde belirtilen, değer artışı kazançları için uygulanan istisna tutarı 2021 yılı için 19.000,- TL’dir.

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun 82’nci maddesinde belirtilen, arızi kazançlar için uygulanan istisna tutarı 2021 yılı için 43.000,- TL’dir.

Vergi Kesintisi ve istisna uygulamasına tabi tutulmamış Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesinde belirtilen, vergi kesintisine ve istisna uygulamasına tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2021 yılında elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 2.800,- TL’dir.

Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2021 yılı için geçerli olacak Defter Tutma – Sınıf Değiştirme Hadleri belirlenmiştir. Bu hadler Vergi Usul Kanununun 177. maddesinde düzenlenmiş olup, aşağıda gösterilmiş olan tabloda yer alan tutarların altında kalan işletmeler işletme hesabına göre defter tutarlar. İlgili tutarların aşılması halinde, şartların aşıldığı yılı takip eden ilk yıl Bilanço esasına göre defter tutacaklardır.

2021 Yılı için belirlenmiş olan Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri:

Açıklama 2021 Yılı Tutarları
Yıllık Mal Alışları Toplamı 308.000 TL
Yıllık Mal Satışları Toplamı 420.000 TL
Hizmet Gayrısafi Hasılat  150.000 TL
Mal ve Hizmet Birlikte Yapılması Halinde İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı   300.000 TL

Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları

2021 yılı için Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa tabi intikallere uygulanacak istisna tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

İstisna Açıklaması 2021 Yılı Tutarı
Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerin             334.534 TL
Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL
İvazsız (Karşılıksız) suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL
Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL

Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

2021 yılı için Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa tabi intikallere uygulanacakvergi tarifesi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Matrah Dilim Tutarları Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde
İlk 380.000 TL için % 1 % 10
Sonra gelen 900.000 TL için % 3 % 15
Sonra gelen 1.900.000 TL için % 5 % 20
Sonra gelen 3.600.000 TL için   % 7 % 25
Matrahın 6.780.000 TL’yi aşan bölümü için  % 10 % 30

2021 Yılında Uygulanacak Bazı Maktu Damga Vergisi Oran ve Tutarları

Açıklama Vergi Oranı/Tutarı
Ücretlerde Binde 7,59
Belli Parayı İhtiva Eden Sözleşmelerde Binde 9,48
Kira Sözleşmeleri Binde 1,89
Yıllık Gelir Vergisi 97,20 TL
Yıllık Kurumlar Vergisi 129,80 TL
Muhtasar Beyanname 64,10 TL
KDV Beyannamesi 64,10 TL
Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) 64,10 TL
Gümrük idarelerine verilen beyannameler 129,80 TL
Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi (MUHSGK) 76,00 TL
Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 47,60 TL
Bilanço 74,90 TL
Gelir Tablosu 35,80 TL
İşletme Hesap Özeti 35,80 TL  

Bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır, 01.01.2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 TL olmuştur.

KDV Tevkifat Uygulamasında Fatura Düzenleme Tutarı

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.

İade Yapılmayacak KDV Tutarı

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18.900 TL olarak belirlenmiştir.

Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları 

Hizmet Süresi Bildirim Süresi İhbar Tazminatı Tutarı
6 Aydan Az Süren İş İçin 2 Hafta 2 Haftalık Ücret
6 Ay – 1,5 Yıl Arası 4 Hafta 4 Haftalık Ücret
1,5 Yıl – 3 Yıl Arası 6 Hafta 6 Haftalık Ücret
3 Yıldan Fazla Sürmüş İş İçin 8 Hafta 8 Haftalık Ücret

Yıllık Ücretli İzinler

Hizmet Süresi Yıllık İzin Süresi
1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar 14 İş Günü
5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar 20 İş Günü
15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar 26 İş Günü
18 Yaşından Küçük İşçiler En Az 20 İş Günü

Yıllık izin süresine cumartesi günleri dahil edilir, pazar ve genel tatil günleri dahil edilmez.