Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız denetim ile şeffaf, anlaşılır ve açık bilgiye ulaşılabilir. Bu bilgi, şirket yönetimi, hissedarlar, çalışanlar, kredi verenler ve yatırımcılar için güvenilir kaynaktır. Doğru veri akışını sağlayarak, mali tablolar ile ilgili tahmin ve analiz yapılmasına da imkan tanır. Bunun yanında, bağımsız denetim ile hem denetlenen firma açısından hem de kamu ve devlet açısından çeşitli avantajlar sağlanır. Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösteren bağımsız denetim, işletme yönetimi ve çalışanların yanlış bilgiler çerçevesinde karar almalarının önüne geçerek doğru adımlara yol açar.

  • Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin bağımsız denetimi
  • Tam set TMS/TFRS ya da BOBİ FRS çerçevesinde Bağımsız Denetim Raporlarının Hazırlanması
  • Hisse senetleri halka arz edecek aile şirketlerinin mali tablolarının bağımsız denetimi
  • Birleşme, satın alma (M&A) ve bölünme halinde verilen özel denetim hizmetleri,
  • Konsolide mali tabloların bağımsız denetimi.  
  •  Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’ na uygun olarak yurt dışına sunulacak mali tabloların bağımsız denetimi,
  • ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (US GAAP) uyarınca yurt dışına sunulacak mali tabloların bağımsız denetimi,
  • İç Kontrol Sistemi ve Risk Denetimi
  • Özel Amaçlı Denetim, Usulsüzlük ve Hile Denetimi ve Raporlama çalışmaları
  • Şirket içi Raporlama Sisteminin kurulması veya iyileştirilmesi