Borca Batık Şirketlerin Sermayelerini Yapılandırmak Artık Daha Kolay!

26.12.2020 tarih ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Türk Ticaret Kanunu’nun “Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumu” başlıklı 376’ncı maddesine dair uygulamalarda değişiklik yapılmıştır.

Getirilen yenilikler özet olarak aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır.

Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumu zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısına eşit veya bu tutardan çok ve üçte ikisinden az olması olarak belirtilmiştir. Bu durumda yönetim organı, genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar

Zararın, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisine eşit veya bu tutardan çok olması halinde toplantıya çağrılan genel kurul sermaye azaltımı yapılmasına karar verebilecektir (sermayenin üçte biri ile yetinme cümlesi metinden çıkarılmıştır).

Sermaye azaltımı yapılırken, “sermayenin üçte biriyle” ibaresi “kalan sermayeyle” olarak değiştirilmiş ve sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının özvarlık içerisinde korunması şartıyla, sermaye asgari sermaye tutarına kadar indirilebilecektir fıkrası eklenmiştir.

Sermaye tamamlama fonu yalnızca zararların mahsup edilmesi suretiyle kullanılabilecektir.

Sermayenin arttırılması başlıklı 10’uncu maddesinde değişikliğe gidilmiştir.

Tebliğin Geçici 1’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kur farkı zararları” ibaresi “kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısı” olarak değiştirilmiş ve “Bu tutarların belirlenmesinde mükerrerlik oluşmayacak şekilde hesaplama yapılır. Bu fıkra kapsamında yapılacak hesaplamalara ilişkin olarak 13 üncü madde uyarınca hazırlanan finansal tablolarda herhangi bir kayda yer verilmeyerek, bu durum bilgi mahiyetinde dipnotlarda gösterilir” fıkrası madde metnine eklenmiştir.

Değişiklik öncesinde, sermaye kaybı durumunda sermaye artışına izin verilmiyor ve öncelikle sermaye azaltımı yapılması gerektiği belirtiliyordu. Bu yaklaşım özellikle sermaye kaybının çok yüksek olduğu durumlarda sorunu büyütüyordu. Zira bu durumdaki şirketler için sermaye azaltımı sonrası yeniden sermaye artışına gidildiği takdirde, artırılması gereken tutarlar çok yüksek tutarlara ulaşmaktaydı.

Yapılan değişiklikle önce sermaye artırımına imkan tanınması makul düzeylerde sermaye artışı yapılarak şirketlerin sermaye yapılarının düzeltilmesinin önünü açtı. Bu yönüyle değişikliği, kamu otoritesince şirket sermaye yapılandırmasının istenildiği ve teşvik edildiği yönünde yorumlamak mümkündür.


Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir