520 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

 07.10.2020 tarih 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:520) ile; Vergi Usul Kanunu’nun 160/A maddesine dayanılarak, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin İdare tarafından tespit edilmesi ve mükellefiyetlerinin resen terkin edilmesine yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

Getirilen düzenleme ile yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükelleflerin öncelikle risk analiz merkezi tarafından incelemeye sevk edileceği,

Bağlı bulunulan Vergi Dairesi Başkanlığının, Defterdarlığın veya Vergi Dairesi Müdürlüğünün bilgisine girdikten sonra mükellefin bilinen iş yeri adresinde yoklama yapılacağı,

Bakanlık ilgili birimleri tarafından yapılan analiz ve değerlendirme sonuçları ile yoklama neticesinde tespit edilen hususların, vergi dairesi nezdinde oluşturulan bir komisyon tarafından değerlendirileceği,

Komisyon tarafından, söz konusu analiz ve değerlendirme sonuçları ile yapılan yoklama neticesinde tespit edilen hususlarla birlikte beyannameler,  Ba-Bs bildirimleri, daha önce yapılmış yoklamalara ilişkin tutanaklar gibi vergi dairesinde bulunan diğer bilgi ve kayıtlar (elektronik ortamda verilenler de dahil), alış ve satış ilişkisi içinde olunan mükelleflere ilişkin bilgiler dikkate alınarak mükellefin, cari dönem ve tespitin ilgili olduğu dönem itibarıyla faaliyetinin bulunup bulunmadığı, bulunması hâlinde işletme kapasitesi ile beyanlarının (satış hasılatının, stoklarının, maliyetlerinin vb.) uyumlu olup olmadığının değerlendirileceği, bununla birlikte komisyonun, gerek görmesi halinde, mükelleften ilave bilgi, belge ve açıklama isteyebileceği,

Resen mükellefiyet terkinine yönelik, vergi inceleme raporu sonucu beklenilmeden, son kararın, Vergi Dairesi Başkanı, Defterdar tarafından verileceği,

Resen terkini yapılan mükelleflerin, 1 ay içinde vergi dairesine müracaat ederek %10 teminat ve mevcut vergi borçlarının ödemeleri halinde yeniden mükellefiyet tesis edileceği,

Ayrıca mükellefiyet kaydının re’sen terkin tarihi ile yeniden tesis edildiği tarih aralığında verilmeyen beyanname ve bildirimlerin, mükellef tarafından, yeniden tesise ilişkin yazının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde vermek zorunda olduğu ve tahakkuk eden vergilerin de bu 1 aylık sürede ödemesi gerekeceği,

Mükellefiyet kaydı terkin edilenlerin işe başlama bildiriminde bulunmasında veya mükellefiyet kaydı terkin edilenlerle ilişkili olanların işe başlama bildiriminde bulunmasında Tebliğ’de belirtilen şartların (teminat şartı ve tüm vergi borçlarını ödeme) yerine getirilmeden mükellefiyet tesis edilmeyeceği,

Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu dönemlerden önce mükellefle ilişkili olanlarda (ortaklık payı en az %10) işe başlama bildiriminde bulunması halinde Tebliğ’de belirtilen şartların (teminat şartı ve tüm vergi borçlarını ödeme) aranılmayacağı,

İlişkili kişilerin var olan; ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri devam edeceği, ancak yeni mükellefiyet tesislerinde teminat vermelerinin zorunlu olacağı,

Mükellefiyet tesis ettirmeksizin kayıt dışı faaliyette bulunduğu tespit edilenler için teminat şartı aranmadan mükellefiyet tesis edileceği, ancak tesis tarihinden bir ay içinde teminat verilmesi ve mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen mükellefin ve kendilerinin varsa tüm vergi borçlarının ödenmesinin talep edileceği, süresinde teminat verilmemesi halinde, teminatların “Teminat Alacağı” olarak tahakkuk ettirilerek, gecikme zammı ile takibatına geçileceği ve mükellefiyetlerinin terkin edileceği,

Vergi inceleme sonucunda düzenlenecek Vergi İnceleme Raporu’na göre hareket edileceği,

Teminat alınmış olan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonraki döneme ait ödenmeyen vergi borçlarının tutarının, alınan teminat tutarının %10’unu aşması hâlinde, alınan bu teminatın paraya çevrilerek mükelleflerin vergi borçlarına mahsup edileceği, eksik kalan teminat tutarının otuz gün içerisinde tamamlanması isteneceği, tamamlanmaması halinde gecikme zammı ile tatbik edileceği

Bu Tebliğ kapsamında olan mükelleflerin, düzenleyecekleri tüm belgeler bakımından elektronik belge sistemine geçmelerinin zorunlu olacağı,

Elektronik belge kapsamına alınan bu mükelleflerin Bakanlık tarafından ilan edilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacağı,

Mükelleflerin bu Tebliğ kapsamında yeniden mükellefiyet tesis ettirmeleri halinde, bu tarihten itibaren yapacakları ödeme ve tahsilatların fatura düzenleme alt sınırını aşanların, aracı finansal kurumlar aracılığı ile yapmaları gerekeceği,

Mükelleflerin tutarı 500 TL yi aşan konut kirası ve tutarı ne olursa olsun işyeri kira tutarlarının ödemesi veya tahsilatlarının banka veya PTT tarafından düzenlenecek belgelerle tevsik edilmesi gerekeceği,

düzenlenmiştir.

Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız,

Saygılarımızla.

Print Friendly, PDF & Email

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir