01 Temmuz 2020 Tarihi İtibariyle Başlayan “E-Belge” Uygulamaları

Bilindiği üzere, 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler kapsamında zorunlu olması öngörülen;

  • e-Fatura,
  • e-İrsaliye,
  • e-Müstahsil  Makbuzu,
  • e- Bilet,

uygulamaları 01 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başlamıştır. Bu çalışma, söz konusu yükümlülükleri ve bunlara ilişkin uygulama esaslarını hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmesi zorunluluğu bulunuyor.

Tebliğe konu e-Belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7’nci günün) sonuna kadar, söz konusu belgeleri kağıt ortamda da düzenleyebileceklerdir. Ancak aynı işlem için e-Belge veya kağıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. e-Belge uygulamalarına dahil olunan tarihin ait olduğu ayın sonundan (e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamaları için 7’nci günden) itibaren, belgelerin e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olup, kağıt ortamda belge düzenlenmesi halinde Kanunda yazılı cezalar uygulanacaktır.

Aşağıdaki tabloda uygulama zorunluluğu şartları ve başlangıç tarihlerini görebilirsiniz

Saygılarımızla.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *