Announcements

Bilindiği üzere, vadesi 30 Haziran 2021 veya öncesinde dolan kira ödemelerinde COVID-19’la ilgili tanınan imtiyazların muhasebeleştirilmesine yönelik olarak Mayıs 2020’de
30.07.2021 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile daha önce 31.7.2021 tarihine kadar uygulanacak olan işyeri kiralarındaki stopaj oranı ve bazı
7326 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununun geçici 11 inci maddesine eklenen yedinci fıkra kapsamında taşınmazlar ile amortismana tabi diğer
26.12.2020 tarih ve 31346 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve
Gider Yazılabilecek Demirbaş Sınırı (Amortisman Sınırı) 2021 yılı için geçerli kabul edilecek Demirbaş ve Amortisman Sınırı 1.500 TL olarak belirlenmiştir.
Bilindiği üzere; 7256 sayılı Kanunun 21’inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93’üncü madde ile yurt dışında
 07.10.2020 tarih 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:520) ile; Vergi Usul Kanunu’nun 160/A maddesine
Anayasa Mahkemesi’nin 09.06.2020 tarih ve 2015/4255 başvuru no.lu Kararı, 15.09.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kararda, Danıştayın içtihatları doğrultusunda başvurucu aleyhine karar verilen davaya ilişkin